Một người hỏi nhà hiền triết: “Cái gì nên nhớ và cái gì nên quên?” Nhà hiền triết trả lời: “Nếu mọi người làm điều tốt cho anh thì anh nên nhớ. Còn nếu anh làm điều tốt cho mọi người thì anh nên quên.”

Phần I. Đọc hiểu (3.0 điểm)

Câu 1:

Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên? (0.5 điểm)

  • Câu 1 đề cập đến phương pháp biểu đạt chính của đoạn văn trên.

Câu 2:

Xác định các kiểu câu phân chia theo mục đích nói cho các câu trên. (1.0 điểm)

  • Câu 2 là câu trần thuật.
  • Câu 3 là câu nghi vấn.
  • Câu 4 là câu trần thuật.

Câu 3:

Xác định cách thực hiện hành động nói của các câu trên? (0.5 điểm)

  • Câu 2 là câu hỏi.
  • Câu 4 là câu khuyên bảo.

Câu 4:

Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 8 câu) nói lên bài học rút ra từ câu chuyện trên? (1.0 điểm)

Bài học rút ra từ câu chuyện trên là chúng ta nên nhớ những điều tốt đẹp mọi người đã làm cho chúng ta. Đồng thời, khi làm điều tốt cho người khác, ta nên quên đi vì không vụ lợi hay sự trả ơn là mục đích của việc giúp đỡ.

Phần II. Làm văn (7.0 điểm)

Viết bài văn nghị luận nói lên suy nghĩ của em về nạn bạo lực học đường hiện nay ở trường THCS.

Bài viết đã kết thúc

About The Author