Nghị luận: Nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói của tình cảm con người, là sự tự giãi bày và gửi gắm tâm tư.

Nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm

Văn học luôn là ngôn ngữ của tâm hồn, nó là sự tự giãi bày và gửi gắm tâm tư của con người. Điểm đặc biệt này đã được quan tâm và thảo luận bởi các nhà thơ và nhà nghiên cứu. Vậy, chúng ta hãy suy nghĩ về đặc trưng của văn học thông qua việc phân tích hai tác phẩm: “Đồng chí” và “Bếp lửa”.

Giải thích ý kiến

 • Văn học thể hiện suy tư và trăn trở của nhà văn trước hiện thực cuộc sống, đặt ra những câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời về con người và cuộc sống, nhằm tạo ra sự cải tạo cho thế giới xung quanh.
 • Những tác phẩm văn học cung cấp giá trị nội dung sâu sắc, có ảnh hưởng và tác động tích cực đến xã hội.

Bàn luận

 • Suy nghĩ của Bielinxki và Lê Ngọc Trà đã nắm vững những yếu tố quan trọng về nội dung của văn học.
 • “Nhà thơ, ngay cả các nhà thơ vĩ đại nhất cũng phải là những nhà tư tưởng” vì văn chương cần mang đến những sự thật của cuộc sống, đặt ra những câu hỏi quan trọng và tạo ra những tư tưởng tích cực, cải tạo cuộc sống.
 • Văn học là tiếng nói của tình cảm con người, là nơi nhà văn giãi bày và gửi gắm tâm tư, khơi gợi với người đọc những cảm xúc đồng điệu.

Chứng minh

 • “Nhà tư tưởng” trong tác phẩm văn học thể hiện qua việc đặt ra các vấn đề quan trọng như chiến tranh/hòa bình, vấn đề nhân sinh và đạo đức.
 • Sự giãi bày và gửi gắm tâm tư được thể hiện qua việc tác phẩm chứa đựng cảm xúc của nhân vật và nhà văn, tác động và gọi thức những cảm xúc tích cực trong người đọc.

Mở rộng, liên hệ

 • Tư tưởng và tình cảm không tách rời trong tác phẩm văn học. Tư tưởng mang lại nền tảng cho tác phẩm, còn tình cảm tạo ra sức hấp dẫn và cảm xúc cho người đọc.
 • Qua nhận định của Bielinxki và Lê Ngọc Trà, chúng ta được học hỏi về quá trình sáng tạo và đồng sáng tạo.
 • Nhà văn làm việc với trí óc và trái tim, tạo ra những tác phẩm sâu sắc về tư tưởng và cảm động lòng người.
 • Người đọc cũng cần đọc với trái tim và trí tuệ để thấu hiểu những điều nhà văn muốn truyền đạt, từ đó hoàn thiện bản thân và cải tạo cuộc sống.

Nghệ thuật luôn là tiếng nói của tình cảm con người và sự giãi bày tâm tư.

About The Author