Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của nhà văn với con người. Trước hết, nhà văn phải chia sẻ, an ủi, và động viên những người đang khốn khổ. Một nhà văn chính hiệu cần biết đứng về phía những người đau khổ, đấu tranh với cái ác và “bênh vực” những con người không còn ai để bênh vực.

Việc “nâng giấc” cho những người cùng đường là nhiệm vụ của nhà văn. Họ là người an ủi, động viên, và chia sẻ nỗi đau của con người. Nhà văn cũng phải đấu tranh với những cái xấu, cái ác để bảo vệ con người, đặc biệt là những con người không còn được ai che chở.

Nhà văn Nam Cao là một ví dụ điển hình cho sứ mệnh này. Trong tác phẩm “Chí Phèo”, Nam Cao đã thể hiện sự thông cảm và chia sẻ với những số phận đau khổ như của Chí Phèo, Thị Nở, Tư Lãng. Tác phẩm này cũng tố cáo mạnh mẽ xã hội phi nhân hình và nhân tính của con người.

Như vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng nhà văn Nam Cao đã truyền tải tấm lòng, tâm huyết và tài văn của mình. Ông thực sự là một nhà văn của những người cùng khổ. Đồng thời, chúng ta cũng khẳng định lại sự quan trọng của sứ mệnh cao cả của nhà văn và văn chương chân chính đối với con người và cuộc sống.

Trên cơ sở này, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về ý kiến của Nguyễn Minh Châu và nhận thức được vai trò của nhà văn trong đời sống.

About The Author