Phân phối chương trình học môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2023 – 2024 giúp các bạn sinh viên có thêm nhiều gợi ý tham khảo để nắm bắt nhanh chóng kế hoạch dạy học cho môn học này.

Phân phối chương trình học môn Tiếng Anh lớp 12

 • Học kỳ I: 18 tuần (72 tiết)
 • Học kỳ II: 17 tuần (68 tiết)

Học kỳ I

 • Tuần 1: Ôn tập/Kiểm tra đầu năm
 • Unit 1: Reading
 • Speaking: gộp Task 2, Task 3 thành 1 hoạt động
 • Unit 2: Reading
 • Speaking
 • Listening
 • Writing
 • Language Focus
 • Test yourself A
 • Review for 45-minute test
 • Written test 45 minutes

Học kỳ II

 • Tuần 1: Ôn tập/Kiểm tra đầu năm
 • Unit 4: Reading
 • Speaking
 • Listening
 • Writing
 • Language Focus
 • Test yourself B
 • Review for 45-minute test
 • Written test 45 minutes

Đây là phân phối chương trình học môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2023 – 2024. Các bạn hãy nắm rõ lịch học và chuẩn bị tốt cho mỗi bài học.

About The Author