Trên hành trình phát triển lịch sử dân tộc, tinh thần đoàn kết từ ngàn xưa đã trở thành một giá trị quý báu được giữ gìn và phát huy. Đó là nền tảng sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân Việt Nam cùng nhau bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Tinh thần đoàn kết – sức mạnh bất khả chiến bại

Câu ca dao “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” đã truyền cảm hứng cho bao thế hệ người Việt. Tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng đã trở thành sức mạnh để người dân Việt Nam chiến thắng mọi khó khăn, vượt qua thiên tai và chống lại kẻ thù xâm lược.

Giá trị to lớn của tinh thần đoàn kết dân tộc

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đoàn kết dân tộc là một trong những nội dung cốt lõi. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, ông đã tận dụng và phát huy giá trị của tinh thần này.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhờ đồng lòng và quyết tâm của toàn dân, cuộc kháng chiến đã kết thúc với chiến thắng lừng lẫy tại Điện Biên Phủ. Cuộc chống đế quốc Mỹ cũng chứng minh sức mạnh của tinh thần đoàn kết, giúp đất nước đạt được độc lập và hòa bình.

Tinh thần đoàn kết trong xây dựng và phát triển quê hương

Sự đoàn kết không chỉ dừng lại ở thời chiến mà còn được gìn giữ và phát huy trong thời bình. Qua những chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Việt Nam đã từ một đất nước nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá, trở thành một quốc gia phát triển và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Tinh thần đoàn kết còn là cơ sở quan trọng để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Sự đoàn kết của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã góp phần mang lại sự phát triển và đổi mới cho quê hương.

Tự hào về tinh thần đoàn kết

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang lan tỏa trên khắp Hà Tĩnh, tạo nên không khí rộn ràng và gắn bó giữa Đảng và Nhân dân. Tại các cộng đồng dân cư, sự tham gia của lãnh đạo và các cấp, ngành đã gắn kết thêm mối quan hệ này.

Chúng ta cùng tự hào về lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Đó là nguồn động lực cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua thách thức, đưa tỉnh này phát triển mạnh mẽ.

About The Author