Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI đã diễn ra và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ những nhiệm vụ đã được thực hiện trong năm 2006-2010, cũng như tổng kết kinh nghiệm từ Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2001-2010) và 20 năm xây dựng đất nước theo hướng chủ nghĩa xã hội.

Tầm Quan Trọng Của Đại Hội Đảng

Đại hội là sự kiện quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ bổ sung, phát triển các cơ sở lý thuyết và quy hoạch phát triển. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trình bày những văn kiện quan trọng tại Đại hội và đánh giá thành tựu cũng như hạn chế trong quá trình thực hiện công việc của Đảng.

Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020. Mục tiêu của chiến lược này là phấn đấu để đến năm 2020, Việt Nam trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại với nền tảng kinh tế ổn định, đời sống của nhân dân được nâng cao, độc lập và thống nhất, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế được củng cố và phát triển hơn.

Mục Tiêu Trong 5 Năm Tới

Trong giai đoạn 2011-2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đặt ra mục tiêu tổng quát là thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong nước. Các định hướng và nhiệm vụ phát triển được nêu ra nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, phát triển các ngành dịch vụ và kết cấu hạ tầng.

Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định một lần nữa sứ mệnh của Đảng trong việc xây dựng đất nước và định hướng cho hành động trong tương lai. Với tinh thần quyết tâm và nỗ lực không ngừng, chúng ta tin rằng Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển và thịnh vượng.

About The Author